• آقای غلامرضا حمیدی انارکی
  رئیس هیئت مدیره
 •  
 • آقای ماشااله شریف
  عضو هیئت مدیره
 •  
 • آقای علیرضا محمد حسن
  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 •  
 • آقای حسین مردانی
  مدير توليد كارخانه سلفچگان
 •  
 • آقای احمد مردانی
  مدير توليد كارخانه پرندك
 •  
 • آقای مسعود تفقدی
  مدیر امور مالی
.
123 movies